voorwaarde salon

 

 Regelement cliënt en abonnee

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstyliste en een cliënt waarop de nagelstyliste deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Inspanningen nagelsalon

De nagelstyliste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zal zoveel, als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet bij  verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande van de afspraak aan de nagelstyliste zich afmelden. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd zich meld, mag de nagelstyliste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen .

De nagelstyliste moet een  verhindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur  voorafgaande aan de afspraak  dit aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen zijn werkstakingen in de nagelsalon.

4. Betaling

De nagelstyliste vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website, bij de gemaakte log in op de digitale agenda of deze zijn na het maken van de afspraak naar cliënt  toe gemaild. De gemelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief extra nail arts.

De nagelstyliste vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon, website of  worden per e-mail verzonden. Kortingen in advertenties zijn enkel geldig in de aangegeven looptijd.

De cliënt dient direct na de behandeling  te betalen per IDEAL.                                                                                       

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de nagelstyliste, vóór de eerste behandeling, van alle gegevens, waarvan de nagelstylist  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 
De nagelstyliste behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstyliste zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming  van de cliënt.

6. Geheimhouding

De nagelstyliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstylist verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

De nagelstyliste is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt zijn verstrekte informatie aan de nagelstyliste over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding heeft geweigerd of onjuist heeft vermeld.

De nagelstyliste is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

De nagelstyliste geeft de cliënt  8 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio/salon.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
  • De cliënt andere producten dan de nagelstyliste adviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in artikel ‘ 19. Persoonlijke hygiëne ‘ niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt  producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging en diefstal

De nagelstyliste heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelsalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk per e-mail of telefonisch gemeld worden aan de nagelstyliste ( met uitzondering van Modellen). De nagelstyliste moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven, overmacht daargelaten. Bij een klacht of ontevredenheid over de behandeling, die naar beoordeling van de nagelsalon gegrond is, zal de behandeling worden herhaald.

Verrekening of teruggave  van het reeds betaalde bedrag zal in zeer uitzonderlijke gevallen plaatsvinden. Dit alleen na beoordeling van de nagelstylist.

11. Nail art

Indien een cliënt  een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art , dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstyliste. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstylist. De nagelstylist mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstyliste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

17.Consumptie

Cliënt krijgt tijdens zijn behandeling, koffie, thee, e.a. dranken aangeboden, het is niet toegestaan om tijdens een behandeling te eten, i.v.m. hygiëne, chemicaliën e.a.

Roken is niet toegestaan in de salon zelf, er is mogelijkheid om buiten de salon te roken.

 

18. Behandelingsduur

Om zorgvuldig en hygiënisch te werken moet u rekening houden met de onderstaande tijden:

-       een volledige nieuwe set 1,5 tot 2 uur (inclusief een pauze)

-       een niet volledige behandeling (navullen) 1 tot 1,5 uur (zonder pauze)

Er kunnen lichte afwijkingen zijn in de behandeltijd. U kunt altijd vragen naar de behandeltijd bij het maken van uw afspraak.

 

19. Persoonlijke Hygiëne

De nagelstyliste draagt medische handschoenen en maakt haar werkgedeelte naar iedere cliënt volgens hygiëne protocollen schoon.

                -80 % procent alcohol

                - dettol

                - antisepticum anders dan hier bovengenoemd

Bij Allergieën van bovenstaand geeft u dit tijdens uw behandeling door.

De cliënt heeft  zijn  handen met zeep gewassen  en daarbij is het vuil zo goed mogelijk onder de nagels vandaan.

 20.Recht

Op elke overeenkomst tussen de nagelstylist en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

MIRACLE-NAILS Contact: miraclenails@ziggo.nl, Lees meer op : www.miraclenails.nl